Proiecte derulate in scoala

“Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” – un proiect de succes derulat de Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Boldeşti- Scǎeni

Din  decembrie 2007 la nivelul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 1 Boldeşti- Scǎeni se deruleazǎ proiectul Phare “ Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” proiect finanţat de Uniunea Europeanǎ şi Guvernul României În present proiectul este susţinut financiar de Consiliul Local al oraşului Boldeşti- Scǎeni care a înţeles cǎ educaţia tinerilor este o prioritate pentru comunitatea localǎ.

Dintre programele acestui proiect de un succes deosebit s-au bucurat urmǎtoarele:

 • Programul  de remediere şcolară “SCOALA DUPA ŞCOALA”

La acest program   participă 56 de elevi( 44 din ciclul primar şi 12 din ciclul gimnazial.Aceştia au fost constituiţi în 4 grupe( 3 grupe de ciclul primar şi 1 grupă de ciclul gimnazial) fiind îndrumaţi de 4 cadre didactice implicate în proiect pe această componentǎ: domnii învǎţǎtori Adet Gabriela şi Stǎncescu Gheorghe şi doamnele  profesoare Alexe Raluca şi  Necula Ofelia în acest an şcolar şi doamnele învǎţǎtoare Tudor Lucica şi Licu Vera în anul şcolar trecut.

Programul  se adreseazǎ elevilor cu risc de abandon şcolar şi cu  rǎmâneri în urmǎ la învǎţǎturǎ care provin din familii dezavantajate în special de etnie rromǎ.

În desfăşurarea activităţii au fost  urmărite ca obiective generale:

 • Reducerea decalajului dintre cunoştinţele elevilor şi cerinţele minime corespunzǎtoare clasei.
 • Formarea atitudinii pozitive faţǎ de şcoalǎ.
 • Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona, de a lucra în echipǎ şi de    a-şi forma deprinderi şi comportamente necesare integrǎrii şcolare.

Activitatea desfăşurată în cadrul acestui program a avut un rol deosebit în integrarea şi adaptarea mai bună a acestor copii, iar rezultatele obţinute au fost mulţumitoare. De bun augur a fost sprijinul acordat la efectuarea temelor şi masa caldǎ primitǎ de elevii participanţi la program.

Picture 007

 • Programul  „ A DOUA ŞANSĂ”

Programul se adreseazǎ persoanelor care nu şi-au finalizat studiile primare şi au depǎşit cu mai mult de 4 ani vârsta corespunzǎtoare clasei .

La acest program au fost înscrişi 12 cursanţi (4 cursanţi de nivel I,1 cursant nivel II, 4 cursanţi de nivelul III,3 cursanţi de nivel IV) cursurile fiind susţinute de doamna institutor Stroe Bibescu Camelia.

Programul s-a desfăşurat conform orarului şi planificării întocmite pe baza schemei orare corespunzătoare fiecărui nivel( marţea şi joia, iar în timpul vacanţelor intensiv).Cu  sprijinul Primǎriei şi aceşti cursanţi au primit o masǎ caldǎ ceea ce a dus la îmbunǎtǎţirea frecvenţei.

Toţi cei 12 cursanţi au participat la cursuri şi au fost evaluaţi, ca rezultate putându-se constata un progres calitativ şi cantitativ corespunzător fiecărui nivel de studiu.

clip_image002

 • Programul  :”ŞCOALA PARINŢILOR”

Activitatea s-a desfăşurat pe două grupe de părinţi : o grupă cu părinţi care au copii în ciclul primar şi o grupă cu părinţi ai căror copii sunt în ciclul gimnazial.De asemeni o activitate similarǎ intitulatǎ “ Ziua pǎrinţilor” s-a desfǎşurat în cadrul Grǎdiniţei nr. 1 Boldeşti- Scǎeni. S-au implicat în aceastǎ activitate doamnele profesoare Brânzea Mǎdǎlina şi Toma Mirela şi doamna educatoare Petrescu Rozalia.

Printre temele abordate putem aminti:„Învǎţarea eficientǎ”, ”Prevenirea violenţei în mediul şcolar”, „Prevenirea îmbolnăvirilor”, „Violenţa în familie”,”Relaţia părinte-copil”,“ Programul zilnic al elevului”etc.

Activitatea cu părinţii a debutat cu organizarea unei “Caravane şcolare”  la care au participat  profesori, învăţători, părinţi români şi rromi, membrii ai Grupului Local de Sprijin, mediatorul şcolar. Scopul acestei acţiuni a fost acela de a-i atrage pe copii către şcoală. Acţiunea a fost sponsorizată de Primărie şi agenţi economici locali.

În general pǎrinţii au fost receptivi şi au avut grijǎ ca frecvenţa copiilor la activitǎţi sǎ fie bunǎ, iar la activitatea „Şcoala părinţilor” au participat în medie 12 părinţi.

Rezultatul  participǎrii părinţilor la „Şcoala părinţilor” a fost:

–         o mai mare implicare a părinţilor în problemele şcolii( participarea acestora la activităţile extraşcolare, participarea la şedinţele cu părinţii, implicarea directă în organizarea unor activităti la nivelul şcolii);

–         părinţii cunosc mai bine problemele copiilor lor;

–         copiii frecventează mai des şcoala, sunt mai receptivi , unii dintre ei şi-au înbunătăţit situaţia şcolară;

–         o mai bună comunicare între părinţii români şi rromi şi copiii români şi rromi;

clip_image002

 • Programul „ŞCOALA DE VARA”

La cursurile Scolii de varǎ au participat  47 elevi – 3 grupe – (1 grupa ciclul primar, 2 grupe ciclul gimnazial), elevii fiind îndrumaţi de doamnele profesoare Neacşu Marcela şi Necula Ofelia şi doamna institutor Dinu Daniela.

 • Programul  „Scolii de varǎ”a fost în perioada 01.08-29.08.2008, zilnic intre orele 8:00-13:00 (şi urmeazǎ sǎ se desfǎşoare în perioada 03. 08- 31.08. 2009).
 • Grupele de gimnaziu şi ciclul primar au desfǎşurat, în principal,  activitǎţi de limba romana si matematicǎ, alternate cu jocuri educativ-recreative (probleme distractive, rebusuri, concursuri de ghicitori, prezentarea unor softuri educaţionale  pe calculator, audiţii muzicale si audierea unor poveşti, ateliere de picturǎ etc).
 • Copiii au fost receptivi şi foarte deschişi la activitǎţile desfǎşurate, atrǎgând şi alţi copii care nu erau prinşi în proiect, dorind chiar prelungirea acestor cursuri.
 • Programul a fost bine structurat (orele de limba romanǎ, matematicǎ şi activitǎţile recreative au alternat), pentru a nu crea monotonia şi plictiseala copiilor.

clip_image002

 • Programul „ GRADINIŢA ESTIVALA”

La cursurile „ Grǎdiniţei estivale „ au participat 20 preşcolari care nu au frecventat gradiniţa şi urmau sǎ fie înscrişi în clasa I(1 grupǎ), sub îndrumarea doamnei educatoare Petrescu Rozalia.

Activitatea în cadrul programului  „Grădiniţa de vară” s-a desfăşurat în perioada 01-29.08.2008,de la orele 8,00-12,00( şi urmeazǎ sǎ se desfǎşoare în perioada 03. 08- 31.08 2009) cuprinzând toate cele trei etape: jocuri alese pe arii de stimulare, activităţi comune cu întreaga grupă şi program distractiv.

În desfăşurarea activităţii au fost  urmărite ca obiective generale:

 1. Dezvoltarea personalităţii copilului în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele acestuia;
 2. Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu adulţi şi copii dintr-un alt mediu social,  diferit de cel familial sau cel din  comunitate, pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi noi necesare acestuia, integrarea şcolară;
 3. Descoperirea şi acceptarea de către copil a propriei identităţi, a diversităţii şi dezvoltarea unei imaginii de sine pozitive;

Chiar dacă nu s-a înregistrat un salt calitativ spectaculos în ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe, capacităţi, priceperi sau deprinderi, totuşi ceea ce am obţinut a fost crearea unei punţi de legătură sufletească între noi, cadrele didactice, copii şi părinţi. Am reuşit să le corectăm unele deprinderi igienico-sanitare greşit formate, unele deprinderi comportamentale care le-ar face probleme mari în integrarea lor într-un colectiv. Au căpătat mai multă încredere în actul educaţional.

clip_image002

Ca aspecte pozitive şi schimbări vizibile (la nivel comportamental, atitudinal, ambiental, cognitiv  rezultate prin implementarea acestor  activitǎţi putem menţiona:

 • atitudinea pǎrinţilor – mai mare receptivitate şi apropiere din partea părinţilor  către grădiniţă/şcoală,(sunt mai deschisş cǎtre şcoalǎ, au încredere în instituţia şcolarǎ  şi importanţa şcolii în formarea şi educarea copiilor )
 • existenţa şi implicarea activă a mediatorului şcolar,domnul Oprişan Constantin, care a avut un rol deosebit în asigurarea unei frecvenţe foarte bune
 • asigurarea mesei calde zilnice care a a fost pe placul copiilor,
 • Progresul tuturor a fost vizibil mai ales în ceea ce priveşte respectarea unor reguli de igienǎ personală, de comportament, socializare sau comunicare.
 • unii dintre elevi au înregistrat progrese la disciplinele la care aveau dificultǎţi (au promovat examenele de corigenţǎ), dar mai sunt elevi care aveau mari goluri care nu au putut fi acoperite într-o perioadǎ atât de scurtǎ.
 • Atat la grǎdiniţa estivalǎ cât şi la şcoala de varǎ, activitatea s-a putut desfăşura la un nivel foarte bun şi datorită faptului că au existat materiale didactice şi mijloace didactice( copiator, imprimantă, coli etc. ) care au permis conceperea  fişelor de lucru  adaptate nivelului lor şi multiplicarea acestora.
 • Lucru diferenţiat cu fiecare copil în funcţie de dificultǎţile întâmpinate de aceştia.

În derularea tuturor activitǎţilor din proiect un rol important l-a avut d-ra consilier scolar Nica Raluca ce în calitate de reprezentant al Centrului de Resurse  Pentru Educaţie Incluzivǎ a desfǎşurat activitǎţi de consiliere a pǎrinţilor, profesorilor şi elevilor contribuind astfel la succesul proiectului.

Profesorii şcolii cunosc mai bine problemele comunităţii rrome şi au învǎţat să adapteze demersul didactic la problemele elevilor cu nevoi speciale, s-au produs schimbări la nivel de principii şi valori, de atitudine, de mentalitate,de practici la nivelul clasei, formându-se o atitudine de toleranţă şi valorizare pozitivă a diferenţelor,  fără prejudecăţi şi etichetări.

Membrii Grupului Local de Sprijin din cadrul proiectului format din membri ai comunitǎţii locale şi profesori din cadrul şcolii, au participat şi  s-au implicat în organizarea unor  activităţi la nivelul şcolii :

 • Pregătirea expoziţiei de mărţişoare organizată în holul I.S.J. Prahova
 • Activitatea interculturală cu ocazia Zilei Internaţionale a rromilor în care s-au prezentat documentare despre istoria şi tradiţiile rromilor s-a dezbătut  tema „ Unitate în diversitate”şi s-au prezentat proiecte ale elevilor cu tema „Diferiţi dar egali”.
 • Activitatea interculturală cu ocazia Zilei Internaţionale a copilului –Prezentarea unui program artistic în  sala de festivitati a I.S.J.Prahova
 • Pregătirea echipajului participant la Concursul „Diversitatea”organizat pe  la Şcoala Elena Doamna  Ploieşti.

Membrii G.L.S ( în special membrii ai comunităţii rrome, poliţistul de proximitate, domnul Turcanu Vincenţiu) ne-au însoţit în vizitele organizate în comunitate,  au participat la majoritatea activităţilor derulate în cadrul proiectului şi s-au implicat direct în organizarea în bune condiţii a activităţilor de consiliere desfăşurate în comunitatea rromă.

S-au implicat,  alături de mediator ,în aducerea la şcoalǎ a unor copii cu frecvenţă redusă şi în desfăşurarea campaniei organizată de şcoală „ Dăruind vei dobândi”campanie în care s-au colectat haine, încălţăminte şi jucării pentru copiii cu situaţie matrială precară, un rol important în aceastǎ acţiune având Primǎria oraşului Boldeşti- Scaeni, domnul Primar Constantin Bucuroiu.

Nu ne aşteptam la rezultate spectaculoase dintr-o dată, dar faptul că s-a îmbunătăţit frecvenţa elevilor rromi, că a scăzut numărul elevilor care abandonează şcoala, a scăzut numărul elevilor corigenţi şi cu situaţia neîncheiată pentru noi înseamnă foarte mult.

Director

Profesor Ioana Petcu

Advertisements

No Responses Yet to “Proiecte derulate in scoala”

 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s